برای جمع کردن یک سیستم دوربین مداربسته به چه تجهیزاتی نیاز داریم؟

تجهیزات مورد نیاز در سیستم های آنالوگ و شبکه با هم متفاوت است. بنابراین در اینجا این دو سیستم را [...]