در این بخش مقالات و مطالبی قرار خواهند گرفت که در دیگر قسمت ها دسته بندی نمی شوند. این قسمت کمتر جنبه آموزشی خواهد داشت.